In order to ensure the correct functioning of our website, we sometimes store small data files on your device, so-called cookie.

ochrana osobných údajov
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
bezpečnosť osobných údajov na prvom mieste
V TOMTO DOKUMENTE OZNAČENOM AKO „OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV“ VÁM CHCEME POSKYTNÚŤ PODROBNÉ INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV V PODMIENKACH NAŠEJ SPOLOČNOSTI. TENTO DOKUMENT VYSVETĽUJE TRANSPARENTNÝM A PREHĽADNÝM SPÔSOBOM INFORMÁCIE PODĽA ČLÁNKU 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EÚ 2016/679 O OCHRANE FYZICKÝCH OSÔB PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A O VOĽNOM POHYBE TAKÝCHTO ÚDAJOV (ĎALEJ AKO „GDPR“). PREČÍTAJTE SI, PROSÍM, NIŽŠIE UVEDENÉ INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV. NAŠA SPOLOČNOSŤ SA ZAVÄZUJE ZODPOVEDNE ZAOBCHÁDZAŤ S INFORMÁCIAMI, KTORÉ O VÁS ZHROMAŽĎUJEME A UCHOVÁVAME.

kto sme?

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a. s. (SIMS, a.s.) založená v roku 1992 je spravodajskou agentúrou poskytujúcou špecializovaný, analytický a štruktúrovaný spravodajský servis zameraný na ekonomické, obchodné a faktografické spravodajstvo. Ako neoddeliteľnú súčasť informačného reťazca priebežne rozširuje svoje multimediálne spravodajské služby smerujúce k podpore zvyšovania bezpečnosti a transparentnosti slovenského trhového prostredia. Používateľom jej služieb je predovšetkým odborná verejnosť, zameraná na racionalizáciu vlastných rozhodovacích procesov. Jej produkty a služby obsahujú spravodajské analýzy, odvetvové a špecializované rešerše, monitoringy, grafiku, obrázky, prepojenia na webové sídla podnikov a stránky s originálnymi výpismi z verejných registrov, ako i dátové rozhrania API. SIMS, a.s. komprimuje a analyzuje obsah z desiatok zdrojov, následne overuje, spravodajsky dopĺňa a s vlastnou redakčnou zodpovednosťou publikuje informácie so špecializáciou na aktívne podnikateľské subjekty. K svojej práci využíva dostupné platené i neplatené informačné zdroje a vlastnú investigatívnu činnosť.

ČO PRE NÁS ZNAMENÁ OCHRANA ÚDAJOV?

Ochrana osobných údajov pre nás predstavuje jeden z hlavných pilierov spravodajstva a zároveň je kľúčovým opatrením vytvárajúcim už 28 rokov vzájomnú dôveru medzi nami, našimi zákazníkmi a spolupracujúcimi subjektmi, ktorých sa naše investigatívne spravodajstvo týka. Aby sme boli odbornou verejnosťou akceptovaní ako dôveryhodný poskytovateľ štruktúrovaného a špecializovaného spravodajstva, poskytujeme výhradne len také spravodajstvo, ktoré bolo získané, zhromaždené a spracované podľa práva, zákonným spôsobom (zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov - tlačový zákon). Ochranu osobných údajov berieme veľmi vážne, ako na národnej, tak i na medzinárodnej úrovni. V plnej miere aplikujeme regulačné opatrenia opierajúce sa o národnú legislatívu, ako i o európsky predpis predstavovaný nariadením EU (GDPR). Všetky procesy prísne strážime prostredníctvom certifikovaného systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO/IEC 27001:2013.

AKÉ SÚ NAŠE IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE?

Prevádzkovateľom spravodajských a informačných systémov je Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a. s., skrátený názov SIMS, a. s. so sídlom Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10537/R, IČO: 31425836, webové sídlo: www.sims.sk, kontaktné údaje: 02/3239 3311, email: info@sims.sk.

AKÉ SÚ KONTAKTNÉ ÚDAJE NA ZODPOVEDNÚ OSOBU?

Za účelom posilnenia transparentnosti a garancie práv dotknutých osôb sme menovali do funkcie aj zodpovednú osobu. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov alebo uplatňujete svoje práva dotknutej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, obráťte sa na našu zodpovednú osobu a to:

 • elektronicky na emailovej adrese dpo@sims.sk
 • telefonicky 02/3239 3311
 • osobne v sídle SIMS, a. s.
 • poštou zaslanou na adresu sídla SIMS, a. s. (obálku označte textom „Do rúk osoby zodpovednej za bezpečnosť informácií“)

NA AKÝ ÚČEL SA SPRACÚVAJÚ OSOBNÉ ÚDAJE?

Primárnym cieľom SIMS, a.s. je spracovanie špecializovaného spravodajského servisu so zameraním na podnikateľské subjekty. K tomuto servisu pristupujeme ako k neoddeliteľnej súčasti informačného reťazca pre odbornú verejnosť. Za každým podnikateľským subjektom však stojí osoba, ktorá ho reprezentuje a riadi. Osoba je jeho neoddeliteľnou súčasťou na rôznych úrovniach a pozíciách. Rozlišujeme spracovanie osobných údajov, ktoré sa týkajú rýdzo súkromia osôb a tými, ktoré sú spájané s podnikateľskými aktivitami akéhokoľvek podnikateľského subjektu a sú verejne publikované a komukoľvek dostupné vo verejných registroch. Účelom spracúvania osobných údajov osôb aktívnych v podnikateľskom prostredí, a to z verejne dostupných zdrojov, alebo poskytnutých informácií na základe investigatívnej spravodajskej činnosti vykonávanej na základe držania žurnalistickej licencie priamo so zástupcami subjektov je vytvorenie spravodajskej informácie. Naše spravodajstvo je určené na okamžitý prístup k poskytnutým, dostupným a verejným informáciám práve ich komprimáciou do jedného spravodajského celku. Cieľom je predovšetkým zefektívnenie a racionalizácia práce s informáciami pri rozhodovacích procesoch, znižovanie ekonomických strát, zvyšovanie transparentnosti podnikateľského prostredia, vytváranie nových obchodných príležitostí, predchádzanie trestnej činnosti a naplnenie zákonných povinností používateľov nášho spravodajského servisu. Súčasťou každej spravodajskej analýzy podniku sú preto aj komplexné ekonomické informácie, informácie o platobnej morálke voči štátu, zdravotným poisťovniam, informácie o majetkových prepojeniach a štruktúrach. Spravodajský servis je nositeľom informácií o subjektoch všetkých právnych foriem definovaných platnou legislatívou, v ktorých sú fyzické osoby vo vlastníckych štruktúrach a/alebo v štatutárnych, riadiacich, dozorných, kontrolných orgánoch, a/alebo sú konečnými užívateľmi výhod tak, ako sú publikované vo verejných registroch. Spravodajskú činnosť v zmysle zákona č. 167/2008 Z. z. sprevádza aj spracúvanie osobných údajov fyzických osôb zákonne spojených s podnikateľskou činnosťou (zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a súvisiaca legislatíva Slovenskej republiky), a preto SIMS, a.s. pri spracúvaní osobných údajov dbá na dodržiavanie legislatívy, rešpektuje práva dotknutých osôb a k ochrane osobných údajov pristupuje zodpovedne a s náležitou starostlivosťou.

Informácie v rámci spravodajského servisu sú spracovávané za účelom:

 • plnenia právnych povinností používateľa spravodajského servisu vyplývajúcich z osobitných predpisov
 • preverovanie spoľahlivosti platcov DPH v súlade s príslušnou zákonnou povinnosťou a zodpovednosťou,
 • prevenciu a odhaľovanie podvodného konania identifikáciou nízkej bonity a/alebo schopnosti splácať záväzky z obchodného styku a/alebo z úverového vzťahu a vyvodenie zákonnej zodpovednosti,
 • aplikovanie opatrení proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu spočívajúce v hodnotení rizík na účely boja proti praniu špinavých peňazí - na vyvodenie zákonnej zodpovednosti a prevencie,
 • identifikácia neobvyklých obchodných operácií ekonomických subjektov - na vyvodenie zákonnej zodpovednosti a prevencie,
 • určenia reálnych vlastníkov spoločností - tzv. konečných užívateľov výhod pre potreby stanovenia úverovej angažovanosti v súlade s platnými právnymi predpismi a reguláciou,
 • minimalizácie rizika vyplývajúceho z obchodného a/alebo úverového vzťahu spracúvaním informácií o platobnej schopnosti, plnení odvodových a daňových povinností, o spoľahlivosti a ďalších obchodných a ekonomických informácií s vyvodením zákonnej zodpovednosti,
 • udržiavania, vytvárania a budovania nových obchodných vzťahov – určenie kompetentnosti a spoľahlivosti obchodného partnera,
 • vlastného marketingu, ktorý SIMS, a. s. využíva na svoju propagačnú činnosť počas zmluvných vzťahov (existujúci používatelia spravodajského servisu), predzmluvných vzťahov (potenciálni zákazníci a iné cieľové skupiny trhového prostredia) – určenie kompetentnosti,
 • investigatívne spravodajstvo a vedenie interview – uplatňovanie práva na informácie a slobodu prejavu a vyvodenie zákonnej zodpovednosti a určenie kompetentnosti,
 • plnenie povinností prevádzkovateľom vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov – vyvodenie zákonnej zodpovednosti a určenie kompetentnosti,
 • plnenie povinnosti prevádzkovateľom vyplývajúcich z právnych predpisov najmä v oblasti účtovníctva, daní – vyvodenie zákonnej zodpovednosti a určenie kompetentnosti,
 • ochrany oprávnených záujmov prevádzkovateľa pri riešení sporov a v dôkaznom konaní – vyvodenie zákonnej zodpovednosti, overenie bonity, vymožiteľnosti pohľadávok,
 • ochrany majetku prevádzkovateľa a ochrany života, zdravia dotknutej osoby, alebo inej fyzickej osoby pohybujúcej sa v interných priestoroch prevádzkovateľa,
 • vykonávania činností vo verejnom záujme vyplývajúcich z držania žurnalistickej licencie a potreby informovania verejnosti,
 • spracovávanie údajov na novinárske a publicistické účely,
 • informovanie odbornej verejnosti o ekonomickom postavení subjektu, kredibilite a záväzkoch voči štátnym inštitúciám.

SIMS, a.s. ďalej spracúva osobné údaje fyzických osôb len za účelom prijímacieho konania a vedenia evidencie o štúdiu na Akadémií ekonomických informácií a analýz (ďalej len „AEIA“).

Informácie v rámci AEIA sú spracovávané za účelom:

 • spracovania doručenej prihlášky, na základe ktorej sa začína štúdium na AEIA
 • evidencie štúdia a plnenie zákonných povinností
 • agendy AEIA
 • vydávanie potvrdení a tlačív
 • archivácie

AKÝ JE PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. na základe týchto právnych základov:

 • na plnenie práv a povinností v rámci zmluvných a predzmluvných vzťahov podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. ,
 • na základe plnenia právnych povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov (167/2008 Z. z., 297/2008 Z.z. a pod., Zákonník práce, Obchodný zákonník, a pod.),
 • na účely oprávnených záujmov SIMS, a. s. alebo tretích strán podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa,
 • podľa § 78 ods. 2 Zákona č. 18/2018 Z.z. pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami.

AKÉ SÚ KATEGÓRIE DOTKNUTÝCH OSÔB?

V rámci poskytovania spravodajského servisu, primárne spracúvame údaje o podnikateľských subjektoch, či už právnických alebo fyzických osobách – podnikateľoch. Okrem týchto údajov, spracúvame aj kategóriu bežných osobných údajov týkajúcich sa fyzických osôb (§ 2 zákona č. 18/2018 Z.z.), ktoré majú prepojenie na podnikateľské subjekty, ktoré sú primárnym predmetom našej spravodajskej činnosti. Osobné údaje v rozsahu zákonne zverejnených údajov získavame z oficiálnych verejne dostupných zdrojov, ako sú štatistický úrad a štátne a iné verejné registre. Jedná sa najmä o bežné osobné údaje nasledovných kategórií dotknutých osôb – t.j. fyzických osôb, ktoré vystupujú a/alebo pôsobia v pozícii spoločníkov, akcionárov, štatutárov, členov štatutárnych a/alebo dozorných a/alebo kontrolných orgánov právnických osôb, prokuristov, vedúcich organizačnej zložky podniku, vedúcich podniku zahraničnej osoby, vedúcich organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, samostatne zárobkovo činných osôb (živnostníkov), samostatne hospodáriacich roľníkov, fyzických osôb podnikajúcich na základe iného ako živnostenského oprávnenia (slobodné povolania), konečných užívateľov výhod, verejných funkcionárov v riadiacich a kontrolných orgánoch spoločností a organizácii, likvidátorov, správcov pri konkurzoch, reštrukturalizáciách, oddlžení, vedúcich zamestnancov organizácií zriadených štátom alebo územnou samosprávou, záložných dlžníkov, záložcov, záložných veriteľov, oprávnených a povinných osôb pri exekúciách, oprávnených osôb z exekučnej dražby, a pod.
Osobné údaje fyzických osôb (identifikačné a kontaktné údaje) SIMS, a.s. spracúva len v súvislosti so štúdiom na AEIA a to len v rozsahu nevyhnutnom na tento výkon.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame:

 • Identifikačné údaje (ako napr. tituly pred/za menom, meno a priezvisko, dátum narodenia),
 • Kontaktné údaje (ako napr. adresa bydliska/miesto podnikania, pracovné kontakty ako email, telefón),
 • Údaje o platobnej disciplíne a morálke (ako napr. výška dlhu a obdobie, počas ktorého dlh existoval, hodnota pohľadávky, existencia zabezpečenia záložným právom a predmet zálohu).


SIMS, a. s. pri poskytovaní spravodajského servisu a štúdia na AEIA nespracúva osobitnú kategóriu osobných údajov (§ 16 Zákona), ako sú údaje o rasovom alebo etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom vyznaní, o zdravotnom stave, sexuálnej orientácii a pod. V prípade ak by sa takéto informácie náhodne dostali do dispozície prevádzkovateľa, bezodkladne zabezpečíme ich likvidáciu.

KTO SÚ PRÍJEMCOVIA SPRACÚVANÝCH ÚDAJOV?

Príjemcovia spracúvaných údajov sú kategórie:

 • finančné inštitúcie,
 • štátna správa a územná samospráva,
 • podnikateľské subjekty,
 • poverení zamestnanci, ktorí v mene našej spoločnosti spracúvajú osobné údaje,
 • súdom, iným orgánom verejnej správy a iným orgánom štátu, ak je to potrebné na uplatnenie práv prevádzkovateľa voči dotknutej osobe alebo splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,
 • orgánom činným v trestnom konaní, ak je to potrebné na uplatnenie práv prevádzkovateľa voči dotknutej osobe alebo splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,
 • tretím osobám, ktoré budú na základe poverenia prevádzkovateľa konať v jeho mene pri poskytovaní služieb a produktov alebo pri výkone inej činnosti súvisiacej s poskytovaním služieb, a to na účely poskytovania služieb a v súvislosti s ich poskytovaním a pod..

AKÉ SÚ POVYNNOSTI POVERENEJ OSOBY?

Každá poverená osoba je povinná podľa § 79 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde do styku; tie nesmie využiť ani pre osobnú potrebu a bez súhlasu prevádzkovateľa ich nesmie zverejniť a nikomu poskytnúť ani sprístupniť, ak v Nariadení alebo Zákone nie je uvedené inak, pričom povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení pracovného alebo obdobného pomeru. Zákonná povinnosť mlčanlivosti platí aj pre iné fyzické osoby, ktoré v rámci svojej činnosti prídu do styku s osobnými údajmi.

VYKONÁVA SA PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN?

Spoločnosť SIMS, a. s. nerealizuje prenos osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Bez ohľadu na lokalitu, budeme požadovať plnenie rovnakých primeraných záruk na ochranu osobných údajov ako tie, ktoré uplatňujeme v EÚ/EHS. V prípade prenosov mimo EÚ/EHP zabezpečíme prijatie primeraných záruk v zmysle čl. 44 a nasl. GDPR.

AKÁ JE DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Vaše osobné údaje uchováme výlučne po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu (ov) spracúvania, na ktorý boli získané alebo na akékoľvek iné s tým súvisiace a povolené účely (napríklad niektoré údaje sa uchovávajú až do uplynutia premlčacej lehoty na uplatnenie nároku alebo počas lehoty uloženia vyplývajúcej z právnych predpisov). Uvedené znamená, že pokiaľ sú osobné údaje určené na dva účely, uchováme ich, kým lehota na realizáciu neskoršieho nevyprší, pričom Vaše osobné údaje prestaneme používať na účel, ktorého lehota vyprší skôr. Prístup k osobným údajom budú mať iba osoby, ktoré ich potrebujú pre relevantný účel(y).

AKÝ JE NÁŠ OPRÁVNENÝ ZÁUJEM ALEBO TRETEJ STRANY?

Spracúvame také osobné údaje, ktorých spracúvanie možno v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti alebo činnosti, pre ktoré boli právnické osoby zriadené, primerane očakávať. Oprávnené záujmy proporčne prevažujú nad záujmami a základnými právami a slobodami a záujmom na ochrane osobných údajov a súkromia dotknutej osoby a poskytujú právny základ pre spracúvanie osobných údajov.

SIMS, a. s. na účely uplatnenia právneho základu oprávneného záujmu podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. vykonala posúdenie oprávneného záujmu. Posúdením vzťahu k dotknutým osobám sme definovali oprávnené záujmy prevádzkovateľa a tretích osôb nasledovne:
podpora plnenia povinností uvedených v zákone č. 167/2008 Z. z. (tlačový zákon), podpora transparentnosti podnikateľského prostredia s cieľom predchádzania podvodom a nekalým obchodným praktikám, zvyšovanie kvality podnikateľského prostredia prostredníctvom relevantných údajov o subjektoch prostredia, zvýšenie istoty a bezpečnosti podnikania v predzmluvných vzťahoch a existujúcich zmluvných a obchodných vzťahoch, odhaľovanie konečných užívateľov výhod, identifikovanie účastníkov verejného obstarávania, napomáhanie v boji proti podvodom, korupcii a finančnej kriminalite v podnikateľskom prostredí a proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, napomáhanie automatizácie procesov moderného obchodu (automatické dopĺňanie objednávok, zmlúv a faktúr, indikácia právnych a ekonomických rizík, overenie platnosti identifikátorov a rizík v súvislosti s DPH), podpora strategického plánovania a obchodných aktivít, zlepšenie orientácie v procesoch konkurzov, reštrukturalizácií a oddlžení, umožnenie faktografického pohľadu na subjekt, región, odvetvie, riadenie transparentnej a efektívnej komunikácie a budovanie vzťahov s potenciálnymi a existujúcimi klientmi pri predaji produktov a služieb a po predajnej starostlivosti o klientov.

AKÉ SÚ PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY?

Dotknutá osoba ma nasledujúce práva:

 • Právo na informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov
 • Máte právo získať informácie, ktoré zahŕňajú najmä: identifikáciu a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie osobných údajov, kategórie príjemcov, informácie o prenose do tretích krajín a zárukách v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, dobe uchovávania, informácie o Vašich právach, možnosti obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov SR, zdroji spracúvaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

 • Právo na prístup k osobným údajom
 • Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo získať prístup k informáciám v zmysle predchádzajúceho bodu. Na základe osobitnej žiadosti máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

 • Právo na opravu
 • Ak zistíte, že spracúvame Vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje, prosím informujte nás o tom a zabezpečíme ich opravu. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 • Právo na výmaz
 • Za určitých právom stanovených okolností sme povinní Vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj spoločnosť SIMS, a.s. môže mať povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

 • Právo na obmedzenie spracúvania
 • Za určitých právom stanovených situácií máte právo žiadať obmedzenie spracúvania osobných údajov.

 • Právo namietať
 • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na základe plnenia úloh vo verejnom záujme, oprávnenom záujme vrátane profilovania, či na účely priameho marketingu. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa osobné údaje na tento účel ďalej nespracúvali.

 • Právo na prenositeľnosť údajov
 • Po splnení právom predpokladaných podmienok nás môžete požiadať, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi. Vaše osobné údaje potom v zodpovedajúcom formáte poskytneme Vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné technické prekážky.

 • Právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať
 • Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

 • Právo na podať návrh na začatie konania a uplatniť súdny prostriedok ochrany
 • S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán:

Kontaktné údaje na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky:

 • Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
 • Hraničná 12
 • 820 07, Bratislava 27
 • Slovenská republika
 • email: statny.dozor@pdp.gov.sk
 • tel.: +421 (2)/ 3231 3214


Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť prostredníctvom našej zodpovednej osoby uvedenej v časti "Aké sú kontaktné údaje na zodpovednú osobu?".

V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR alebo zákonom č. 18/2018 Z.z., máte možnosť uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom súde.

Z AKÉHO ZDROJA POCHÁDZAJÚ OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje fyzických osôb spracúvame v rozsahu zákonne zverejnených údajov z oficiálnych verejne dostupných zdrojov, ktorými sú: Obchodný register SR, Obchodný vestník, Živnostenský register, Štatistický úrad SR, Finančná správa, Register účtovných závierok, Zoznam dlžníkov zdravotných poisťovní (Všeobecná zdravotná poisťovňa, ZP Dôvera, ZP Union), Zoznam dlžníkov Sociálnej poisťovne, Centrálny register pohľadávok štátu, Register partnerov verejného sektora, Notársky centrálny register záložných práv, Centrálny register exekúcií, rešerše tlačových správ z médií. Zdrojom kontaktných údajov je vedené interview (v rámci spravodajskej činnosti) s kompetentnými zástupcami subjektov, ako i webové sídla právnických osôb a podnikateľov, Zlaté stránky, www.zoznam.sk, www.azet.sk. Naše spracovateľské operácie sú prioritne zamerané na údaje o právnických osobách a podnikateľských subjektoch, avšak v rámci údajov o právnických osobách a podnikateľoch sa spracúvajú aj osobné údaje, ktoré sú uvedené v časti „Aké sú kategórie spracúvaných osobných údajov?“. Na základe zmlúv o spracovaní osobných údajov sprostredkovávame údaje prevádzkovateľa Úrad geodézie kartografie a katastra SR oprávneným prevádzkovateľom (napr. z finančného sektora).

VYKONÁVAME AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA?

Pri spracúvaní osobných údajov neprijímame rozhodnutia, ktoré sú založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania.

AKO CHRÁNIME OSOBNÉ ÚDAJE?

Platná legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov obsahuje celý rad požiadaviek vrátane riadneho dokumentovania procesov spracúvania údajov a prijatia primeraných technických a organizačných opatrení na zaistenie ochrany osobných údajov. SIMS, a. s. zaviedla a pravidelne absolvuje audit Systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO/IEC 27001:2013, ktorá zaručuje súlad s legislatívnymi požiadavkami v oblasti ochrany osobných údajov. SIMS, a. s. aplikuje chránený systém tvorby dokumentácie, čo jej umožňuje štruktúrované zachytenie procesov spracúvania údajov, prijatých technických a organizačných ochranných opatrení a vyhodnotenie rizík, a to na úrovni presahujúcej zákonom stanovenú povinnosť. Naši zamestnanci sú pravidelne školení ako všeobecne, tak aj s ohľadom na špecifické oblasti ochrany údajov a bezpečnosti informačných systémov. Zamestnancov motivujeme k svedomitému a citlivému prístupu pri kontakte s citlivými dátami. Otvorenie nových zdrojov dát alebo ich spracúvanie vždy podlieha dôkladnej analýze plnenia požiadaviek z pohľadu ochrany osobných údajov.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto informácie označene ako Ochrana osobných údajov sme vytvorili z dôvodu posilnenia dostatočnej transparentnosti a vysvetlenia základných pravidiel, ktoré naša spoločnosť dodržiava pri ochrane súkromia a osobných údajov dotknutých osôb.

Naša spoločnosť tieto informácie pravidelne reviduje a aktualizuje, pričom platí vždy aktuálna verzia. Aktuálne verzia je vždy zverejnená na internetovej stránke spoločnosti www.sims.sk.

Tieto informácie pravidelne kontrolujte, aby ste boli informovaní o prípadných zmenách. Hoci si vyhradzujeme právo toto vyhlásenie upraviť či doplniť, budeme vás prostredníctvom týchto stránok o akejkoľvek väčšej zmene informovať prinajmenšom po dobu 30 dní po vykonaní.

Informácie tu obsiahnuté sú platné a účinné od 25.05.2018.