Pre lepší zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, prispôsobujeme používateľské prostredie. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

O Nás
SIMS
Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.

SIMS, a.s. je spoločnosťou s rýdzo slovenským kapitálom a zároveň najväčšou spravodajskou agentúrou so zameraním na špecializovaný spravodajský servis orientovaný na podnikateľské prostredie v Slovenskej republike. Už od roku 1992 je dominantným hráčom na trhu s podnikovým a firemným spravodajstvom. Svoj vývoj a inovácie prispôsobuje potrebám zákazníkov predovšetkým z domáceho trhu. Dlhoročnými skúsenosťami a špecializovaným spravodajským servisom napomáha svojim klientom pri minimalizovaní strát z obchodného styku a pri nadväzovaní nových obchodných partnerstiev. Obchodné spravodajstvo a analytické produkty SIMS sa v priebehu rokov stali kľúčovou súčasťou metodiky rizík a akvizícií jej klientov. Úlohou a filozofiou spoločnosti je pomáhať obchodným organizáciám pri príprave a rozhodovaní pomocou zmysluplného a spoľahlivého ekonomického spravodajstva a marketingových informácií, aby boli efektívnejšie a úspešnejšie. Služby SIMS poskytujú profesionálne zázemie či už pre malé firmy, veľké korporácie alebo rozpočtové inštitúcie.

Každodenné používanie najaktuálnejších, presných a kvalitných spravodajských produktov založených na profesionálne spracovaných údajoch môže efektívne znížiť vaše finančné riziko, zvýšiť vaše príjmy alebo sprístupniť zdroje z grantov EÚ. Tisíce používateľov špecializovaného spravodajského servisu SIMS sú spokojné so spravodajstvom a informáciami, ktoré im SIMS poskytuje pre praktický každodenný pracovný proces. Medzi používateľov patria mnohé veľké finančné inštitúcie, banky, leasingové a faktoringové spoločnosti, štátne organizácie a agentúry, ako i podnikateľské subjekty, ktoré uznali nevyhnutnosť a užitočnosť informačných služieb poskytovaných spoločnosťou SIMS. Neustále sa snažíme vyhovieť potrebám našich klientov pomocou našich vysoko kvalitných služieb a dlhodobých, vzájomne výhodných vzťahov založených na dôvere. Podnikáme v prísnom súlade s vnútroštátnymi a medzinárodnými zákonnými a regulačnými pravidlami, najmä s ohľadom na dodržiavanie predpisov o ochrane údajov.

Vitajte vo svete informácií
Naše dáta vám pomôžu smerovať váš biznis tam, kam chcete, tak ďaleko, ako chcete. Môžete robiť všetko čo chcete.
Firemná symbolika
základ podnikovej kultúry
ERB SIMS

Popis erbu SIMS zaregistrovaného na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky – HR W-85/2006 – V striebornom štíte čierne pravošikmé brvno preložené 4 striebornými rondelmi. Za štítom 3 zlaté prúty svornosti. Heraldickými nosičmi sú 2 červené rozklídlené ohliadajúce sa orly v zlatej zbroji. Nad štítom v oblúku text NEMO SOLUS SATIS SAPIT, pod štítom v striebornej stuhe text SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ a MARKETINGOVÁ SPOLOČNOSŤ.”

EMBLÉM

Emblém SIMS je spracovaný ako pečatná verzia erbu využívaná v komunikácii s obchodnými partnermi v prípadoch, kde je potrebné výrazne sa trhovo odlíšiť s dôrazom na obchodno-spravodajské aktivity SIMS-u. Emblém SIMS je pod číslom 248966 zapísaný na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v registri ochranných známok.

LOGO

Využíva sa v klasickej komerčnej komunikácii s obchodnými partnermi. SIMS tým demonštruje svoj postoj a kladenie dôrazu na tradíciu, avšak nie na konzervatívnosť.

Naše priority
ako to robíme
Kvalita Služieb
Našou úlohou je poskytnúť klientovi len to jedinečné a nenapodobiteľné.
ODBORNÉ ZÁZEMIE
Vyžadujeme disciplínu a odbornosť od každého spolupracovníka, ktorý pracuje pre nášho klienta.
SERIÓZNY PRÍSTUP
Ku každej úlohe, ku každému klientovi pristupujeme s pokorou a úctou.
POLITIKA INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI
ISO/IEC 27001:2013

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a. s. prijala svojim rozhodnutím dňa 1.2.2017 dokument Politika informačnej bezpečnosti, ktorý obsahuje ciele, rámec a dôležitosť procesov týkajúcich sa bezpečnosti informácií.

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a. s., je držiteľom certifikátu systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO/IEC 27001:2013.

História spoločnosti
SIMS poskytuje svoje služby klientom už 30 rokov

2020

SIMS si udržuje stabilnú pozíciu na trhu aj napriek nepriaznivej situácií spôsobenej celosvetovou pandémiou COVID-19 a svojimi aktivitami sa snaží podporiť slovenský trh a pozitívne vplývať na oživovací trend. Desiatkam nových partnerov SIMS ukázal, ako efektívne riadiť svoje obchodné vzťahy.

2019

SIMS nadväzuje spoluprácu s celosvetovou renomovanou ratingovou agentúrou (z veľkej trojky) a znova tak obohacuje svoje spravodajstvo o nové produkty s celosvetovým dosahom. Začína s predajom svojich produktov úplne novou formou a oslovuje tak VIP segment odbornej podnikateľskej verejnosti. Pripravuje novú sériu spravodajských produktov pre retail.

2018

SIMS skvalitňuje svoje spravodajské produkty. Vytvára nové nástroje a riešenia pre svojich klientov, ktoré im umožňujú prijímať kvalifikovanejšie obchodné rozhodnutia a bezpečnejšie investovať. Intenzívnejšie pomáha klientom pri riadení rizika, ako i získavať hlbší pohľad na trhy s dlhmi a pevnými príjmami. Dopĺňa nové info-zdroje a ponúka komplexnejšie informácie o mikro, ale i makroekonomickom prostredí.

2017

SIMS znova medziročne rastie aj napriek tomu, že jeho ekonomické výsledky negatívne ovplyvnila fúzia s NIS SR, a.s. a CRKI, s.r.o. Začína migráciu svojich klientov z Global Slovakia na SiMS platformu. Pripravuje nové produkty so zameraním na elektronický a portálový predaj.

2016

SIMS medziročne rastie. Postupne spúšťa na trh nové analytické produkty. Pokračuje v orientácii svojej činnosti na marketingové a ekonomické spravodajstvo. Začína s rekonštrukciou a rozširovaním svojich priestorov. Svoju činnosť vykonáva na 1.000 m2 a prijíma nových analytikov a spravodajcov.

2015

SIMS ukončuje vývoj nového spravodajského produktu a pripravuje jeho nasadenie na trh. Vytvára vlastnú redakciu za účelom vydávania štvrťročníka FOKUS – ekonomika s nadhľadom.

2014

SIMS znova posilňuje svoje postavenie na trhu – rastie. V spolupráci s Národným informačným strediskom Slovenskej republiky, a.s. hodnotí slovenské bonitné podniky, významných exportérov SR a odovzdáva im hodnotiace protokoly. Otvára projekt prípravy nového spravodajského produktu so strategickým významom ako pre SIMS, tak i pre klientov SIMS, ktorý nemá na celosvetovom trhu s kreditnými informáciami obdobu.

2013

SIMS prechádza na najnovšiu hardvérovú a softvérovú Microsoft Windows Server platformu a zásadne inovuje produkt GLOBAL SLOVAKIA. Vytvára nové nadstavbové kreditné a analytické produkty. Výrazne posilňuje svoje postavenie na trhu a otvára rokovania so zahraničným partnerom za účelom vytvorenia joint venture pre nový produkt a retail segment.

2012

SIMS od svojho založenia prechádza najzložitejšou premenou, zásadnou prestavbou v oblasti organizácie práce, interných riadiacich a technologických procesov, obchodných stratégií a zlaďuje ich s novými podmienkami na trhu.

2011

SIMS svojim klientom sprístupňuje ako štandard dáta cez interface a zároveň cez webové rozhranie. Získava novú klientelu v korporátnom i SME segmente. Oproti roku 2010 zaznamenáva nárast tržieb a trhového podielu o 60%. Spúšťa a prevádzkuje na stránkach MH SR Hospodársky register subjektov Slovenskej republiky.

2010

SIMS zvyšuje svoj trhový podiel o 26%, ako i medziročný nárast tržieb, začína poskytovať služby pre korporátnu klientelu. Novým špecializovaným produktom obsluhuje 44% municipalít. Ozdravuje Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, ktoré po prvýkrát od svojho vzniku vytvára zisk.

2009

SIMS zaznamenáva najvýznamnejší rast od svojho vzniku – na medziročnej úrovni o 70%; vstupuje 100% podielom do Národného informačného strediska Slovenskej republiky, a.s. a počas nasledujúceho obdobia ho začína ozdravovať.

2008

SIMS sa svojim špecializovaným spravodajským servisom zaraďuje medzi najvýznamnejších lokálnych hráčov; stáva sa lídrom v oblasti spracovávania správ v segmente Micro a SME a zároveň sa zaraďuje medzi významné spravodajské agentúry v regióne strednej Európy.

2006

SIMS spúšťa nový a komplexný spravodajský produkt zameraný na krytie rizika a akvizičnú činnosť – špecializovaný spravodajský servis „GLOBAL SLOVAKIA“. Posilňuje svoje postavenie vo finančnom, bankovom sektore a v štátnej správe. Ako prvá komerčná spoločnosť prijíma od MV SR za oficiálny znak spoločnosti erb.

2004

SIMS rozvíja nový druh spolupráce s MH SR, SARIO, Eximbankou a pripravuje prvý ročník vyvinutého produktu SLOVAK EXPORT REGISTER, ktorým propaguje slovenských exportérov a ich aktivity v zahraničí a informačne podporuje obchodné oddelenia zastupiteľských úradov SR v zahraničí.

2002

SIMS sprístupňuje svojim klientom špecializovaný on-line spravodajský servis; uvádza na trh štandardný produkt – analýzy 22 odvetví priemyselnej výroby, ktoré aktualizuje na mesačnej báze.

2000

SIMS uvádza na trh novinku Investičný Rating SIMS; posilňuje portfólio odberateľov spravodajských produktov, a to výlučne z domáceho podnikateľského prostredia; spolupracuje s Poradenským strediskom pre slovenské podniky a banky a participuje na reštrukturalizácii niekoľkých významných slovenských podnikov.

1998

SIMS uvádza na bankový trh nový špecializovaný spravodajský servis v elektronickej forme; ukončuje svoje aktivity vo vydavateľskej oblasti a orientuje sa len na elektronickú formu komunikácie so svojimi klientmi.

1996

SIMS pripravuje a na trh uvádza Obchodný Rating SIMS, ktorý uplatňuje v bankovom a finančnom sektore; získava mandát Národného strediska UNIDO-INTIB.

1994

Na základe poverenia MZV SR sa spoločnosť angažuje a významne spolupracuje s UNIDO a UNDP; rozvíja hlbšiu spoluprácu s MH SR a MZV SR; organizuje prvú slovenskú misiu podnikateľov do viedenského centra UNIDO s prijatím na najvyššej úrovni.

1992

Vznik spoločnosti

+